039 976 0561   |   school@sps.org.za

Foundation Phase